Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

Aankondiging algemene ledenvergadering woensdag 13 december

Het bestuur van s.v. Noord Veluwe Boys nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering.
Zonder afmelding is elk lid verplicht om aanwezig te zijn op deze vergadering. Jeugdleden kunnen door hun ouders vertegenwoordigd worden.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 December 2017 in de kantine van Noord Veluwe Boys. Inloop vanaf 19:00, aanvang om 19:30.

Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. Noord Veluwe Boys

1 Opening
2 Vaststellen notulen vorige ledenvergadering 30 november 2016
3 Jaarverslag penningmeester
4 Verslag kascommissie
5 Verkiezing kascommissie
6 Vaststellen van de begroting 2018/2019
7 Vaststellen van de contributie + Financieel pakket 2018
8 Bestuursverkiezingen
– Harm-Jan Lassche treedt af en stelt zich verkiesbaar
– Paul During treedt af en stelt zich verkiesbaar
9 Toekomst accommodatie
10 Jaarverslag bestuur 2017
11 Bestuursdoelstellingen 2018
12 Overige mededelingen
13 Rondvraag
14 Sluiting

Het financieel jaarverslag ligt op deze avond vanaf 18:00 ter inzage in de bestuurskamer.